Višedecenijski napori Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije da uspostave novi pravni okvir koji reguliše problem obrade podataka o ličnosti građana Evropske Unije i slobodnog kretanja takvih podataka doveli su do kreiranja Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – skraćeno GDPR).*

GDPR zahtjeva od svake organizacije koja na bilo koji način obrađuje podatke građana Evropske unije (ali i svih lica koja nisu državljani Evropske unije, već samo stanuju u njenim okvirima) da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti.

Bilo da ste tek novi na polju GDPR-a ili se pitanjima relevantnim za GDPR bavite još od njegovog objavljivanja, bilo da se vaša organizacija priprema da pristupi implementaciji rešenja usaglašenih za zahtjevima GDPR-a ili ste to već učinili – naši konsultanti i mreža naših partnera i partnerskih organizacija će vam pomoći da adekvatno odgovorite na izazove kojima su pred vama.

* Višejezična verzija Opšte uredbe o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ  je dostupna na ovom linku.

Naše konsultantske usluge vezi GDPR-a obuhvataju: 

1. Gap analizu usklađenost vašeg načina poslovanja sa primjenljivim zahtjevima GDPR-a i izradu sveobuhvatnog izvještaja o usklađenosti u skladu sa nalazima gap analize

2. Implementaciju primjenljivih zahtjeva GDPR-a u vaše poslovanje putem uspostavljanje i implementacije odgovarajućih procesa i izrade neophodnih dokumentovanih informacija. 

3. Izradu neophodne dokumentacije dokumenata u formi standarda i preporuka prema regulativi GDPR-a
 
4. Programe unapređenja postojećih primjenjenih rješenja (relevantne gap analize postojećih rješenja i preporuke za opšta unapređenja, pomoć u unapređenju specifičnih procesa, alata, tehnika i drugih rješenja, obuke i prezentacije sa ciljem podizanje svesti o opštim ili pojedinačnim oblastima iz domena relevantnih za GDPR i obuke o primjeni pojedinačnih rješenja (o cjelokupnoj ponudi obuka više https://www.quality-cert.ba/view-more/akreditovana-i-medunarodno-priznata-obuka-sluzbenika-za-zastitu-licnih-podataka-gdpr-dpo/292)
 
5.Izrada i implementacija pojedinačnih dokumenata, procesa, alata, tehnika, i drugih rešenja, po zahtjevu klijenta. 
 
6. Puna konsultativna podrška u vezi sa pitanjima iz oblasti GDPR-a i njegove primjene
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61