Naše usluge

Personalne obuke

 

Slika
U skladu sa potrebama savremenog poslovanja, razvila se potreba za kontinuiranom edukacijom zaposlenih u okviru određenih organizacija, a u skladu sa zahtjevima međunarodno priznatih standarda za određene oblasti poslovanja.
Da bi neka organizacija zaista bila prepoznata kao poželjna za saradnju, neophodno je da osobe koje su zaposlene u okviru njenih poslovnih procesa pohađanju adekvatnu obuku, kako bi najpre poboljšali kvalitet poslovanja na ličnom nivou, a što se posredno odražava i na kvalitet poslovanja organizacije u kojoj su zaposleni

Provjerite svog računovođu

 

Slika

Da li Vaš računovođa evidentira poslovne promjene u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i važećim zakonskim propisima? Da li Vaš računovodstveni servis uopšte i poznaje Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i da li radi u skladu sa njima, ili se brine samo za mjesečnu PDV prijavu, te obračun plata i pripadajuće poreze i doprinose? Da li se Vaš računovođa bavi pitanjima formiranja rezervisanja za troškove, poreznih tretmana pozajmica vlasnika, klasifikacijama potraživanja na sumnjiva i sporna i njihovim otpisom na teret rashoda, i još mnoga druga pitanja koja su regulisana Međunarodnim računovodstvenim standardima? Da li ste sigurni u cifre koje na izvještajima potpisujete a za koje ste samo Vi zakonski odgovorni?

 

Računovodstvo

 

Slika

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji pravna osoba je dužna da vodi računovodstvo i sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde. Računovodstveni izvještaji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.


Quality Cert u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i zakonskom regulativom osigurava vođenje tačnih računovodstvenih evidencija koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva.


Penetraciono testiranje

 

Slika
Penetracioni Test se radi u cilju utvrđivanja nivoa bezbjednosti sistema za poznatog klijenta. Prije testa, potrebno je izvršiti sve radnje kako bi se osigurao sistem klijenta od eventualnih oštećenja, te je neophodno zaključiti sporazum između  Quality Certa i klijenta u kojem se klijent upoznaje sa posljedicama koje mogu nastupiti nakon početka procesa penetracije i u kojem je potpuno saglasan da se izvrši penetracija od strane Quality  Cert   kao angažovanog izvođača.

 

GDPR, ZZPL, ISO/IEC 27701

 

Slika

Višedecenijski napori Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije da uspostave novi pravni okvir koji reguliše problem obrade podataka o ličnosti građana Evropske Unije i slobodnog kretanja takvih podataka doveli su do kreiranja Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – skraćeno GDPR).*

 

 
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61