Novosti

Obuka za interne provjeravače sistema zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prema ISO 45001:2018

 

06.10.2019 10:21
Slika
 
Obuka pruža polaznicima kompletan prikaz zahtjeva standarda ISO 45001:2018 i osposobljava ih za samostalno sprovođenje internih provjera i audita.

Ovim međunarodnim standardom se definišu zahtjevi za sistem menadžmenta sigurnošću  i zdravljem na radu (OH&S) i daje se uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi se organizacijama omogućilo da stvaraju sigurna  i zdrava radna mjesta, sprečavanjem povreda na radu i narušavanja zdravlja.

Kakvu osposobljenost obuka pruža?

Polaznici stiču znanja potrebna za samostalno obavljanje internih provjera prema zahtjevima standarda ISO 45001:2018, što podrazumjeva:

- Razumjevanje uloge i odgovornosti OH&S internog provjeravača;
- Razumjevanje uloge sistema menadžmenta i interne provjere u upravljanju rizicima u poslovanju;
- Planiranje i pripremu interne provjere razvijanjem efikasnih kontrolnih lista;
- Prikupljanje objektivnih dokaza kroz posmatranje, intervjuisanje i uzrokovanje dokumenata;
- Analizu nalaza provjere i utvrđivanje usaglašenosti, neusklađenosti i efikasnosti;
- Objektivno izvještavanje o nalazima provjere;
- Praćenje i provjeru djelotvornosti preduzetih korektivnih mjera.

Kome je obuka namijenjena?

- Zaposlenima uključenim u implementaciju sistema menadžmenta sigurnošću  i zdravljem na radu ( OH&S )
- Licima odgovornim za održavanje i unapređenje OH&S
- Svima koji žele da steknu znanja i certifikat internog provjeravača prema zahtjevima ISO 45001:2018
- Rukovodiocima sektora zaštite i sigurnosti na radu
-Licima koja rade pri sektorima ekologije i zaštite na radu

Certifikat:

Polaznici dobijaju certifikat za interne provjeravače prema zahtjevima ISO 45001:2018

Troškovi ispita i certifikacije uključeni su u cjenu obuke.

Napomena: Prijave se mogu poslati i elektronskom poštom na e-mail: info@quality-cert.ba

Rok za prijavu je 5  dana prije početka kursa.


0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61