Vijesti

Slika
Interna revizija pomaže poslovnoj organizaciji da izvršava i ostvaruje svoje ciljeve kroz pokretanje veće sistematičnosti u radu, disciplinovanijem prilazu poslovnim procedurama, da bi ocijenila i poboljšala efikasnost upravljanja rizikom, internu kontrolu i upravljanje procesima.Reviziju informa...

Obuka za HACCP AUDITOR

15.10.2019 12:16
Slika
Quality Cert Sarajevo sa svojim timom experta organizuje naprednu obuku 13 i 14 novembra za HACCP AUDITORE. CILJ OBUKE: Efikasno osposobljavanje uposlenih koji rade na implementaciji, vođenju, održavanju i unapređenju HACCP sistema.   - upoznavanje sa zahtjevima i temeljnim pojmovima,   - sticanje znan...
Slika
Obuka pruža polaznicima kompletan prikaz zahtjeva standarda ISO 45001:2018 i osposobljava ih za samostalno sprovođenje internih provjera i audita.Ovim međunarodnim standardom se definišu zahtjevi za sistem menadžmenta sigurnošću  i zdravljem na radu (OH&S) i daje se uputstvo za njegovo korišće...
Slika
Zbog velikog interesovanja Vas pozivamo na novi ciklus obuka koje organizuje Quality Cert na temu Finansijsko upravljanje i kontrola-FUK.Obuka podrazumjeva teorijsko i praktično upoznavanje učesnika sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava i aktivnostima koje j...
Slika
Radna grupa za organizaciju konferencije o cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koja je planirana za novembar mjesec ove godine u organizaciji IKT Asocijacije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali, pored predstavnika Komore, predstavnici...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61